SORRY WE CANT STOP – Interview

    Výstava Sorry we can’t stop sa už nezadržateľne blíži a pri tejto príležitosti sme oslovili partiu SMGO boys ktorí ju majú na starosti, aby nám bližie predstavili o čo ide.

    The ‘Sorry We Can’t Stop’  exhibition is pretty close now so we have decided to interview Show Must Go On boys responsible for that event to tell us more about the whole thing. Interview is in Slovak and English, so just go ahead and pick one yourselves.

Čo je to SORRY, WE CAN’T STOP?
What actually signifies „SORRY WE CAN’T STOP?“

V prvom rade je to veľké ospravedlnenie všetkým ľuďom, ktorým graffiti znepríjemňuje život.
Úprimne nás to mrzí, no graffiti nevzniká za účelom vytvoriť negatívny vnem. Je to len sprievodný jav, ktorý ale tiež nevníma každý rovnako.
V druhom rade je to pokus aspoň na dva dni graffiti ‘uväzniť’ na dvoch poschodiach jednej budovy. Nebudeme vystavovať iba graffiti. Budú to plátna malované sprejmi, ale napr. aj graffiti motívy a scény maľované akrylom.
Značná časť výstavy bude tvorená fotografiami, malými aj veľkými, z blízka aj ďaleka. Bude to veľmi rôznorodé. Neuvidíte na nich samotné graffiti, bude to všetko okolo, …uvidíte.)

First of all it represents a big apology to all people, for whom the annoyance over our graffiti made their lives miserable. We are truly sorry for that, but graffiti isn’t created with the goal to leave negative impression. It is only an accompanying phenomenon, which everyone experiences differently.
Secondly it is an attempt to “confine” graffiti on two floors in one building at least for two days. We will not exhibit only graffiti. It is going to be canvases, graffiti motives and atmospheric sceneries painted not only with cans but also with acrylic colors.
Significant part of the exhibition will consist of photographs, small and big, from near and far. It will be very diverse. You won’t see actual graffiti on them, but everything else around it… you’ll see.

Kto bude vystavovať?
Who will exhibit?

Je to výstava o dvoch crews. Nebudem ich menovať, lebo chlpatí vykúpia lístky. Sú to skupinky ktoré sa môžu ‘pýšiť’ mnohými prvenstvami vo svete ilegálneho graffti. Majú na konte množstvo namaľovaných metrosystémov po celom svete. Takmer všetky namaľovali ako prví na Slovensku, veľa z nich ako prví v strednej Európe a je tam aj pár svetových prvenstiev. Taktiež buď stále masírujú, alebo minimálne v svojej najaktívnejšej ére hodne masírovali ulice Bratislavy, kedy vznikali legendárne bombings.
Sú to všetko ľudia čo sa venujú graffti  vyše 15 rokov, takže nebudete obzerať tvorbu ‘newcommers’, ktorým prišlo graffiti cool lebo ho videli vo Pharellovom klipe, tak si spravili výstavu. Títo chlapci vystavujú celosvetovo už dlhé roky, akurát si nikdy nepýtali povolenie a mali problém zmestiť sa do rámu.)

It is an exhibition about two crews. We shall not name them, because the pigs would buy out all the spare tickets. These crews can boast with many “first bloods” in the world of illegal graffiti. They have scored many different metro systems around the world. Almost everything they painted as first ones from Slovakia, many as first ones in Europe and there are even some titles painted as first in the world. They also massage heavily the streets of Bratislava or at least they used to during their most productive era, when the most legendary bombings were created. Those are all people who are doing graffiti more than 15 years, so you won’t see production of any newcomers, who consider graffiti cool for a while because they saw it in the Pharell video clip. These boys exhibit for years all over the world, just with the exception that they never ask for permission and have problem to fit into a frame.

Prečo sa vôbec ospravedlňujete? Má to celé nejaké vysvetlenie?
Why are you apologizing at all? Does the whole thing have an explanation?

Vlastne by sme nemuseli. Ono to má celé korene inde, asi 8 rokov dozadu. Keď sme v tej dobe zbierali prvenstvá v ázii a obrátili na ruby celé Japonsko, stretli sme sa s úplne inou mentalitou a spôsobom riešenia situácií, než sme zvyknutí z iných krajín. Po tom ako nás japonci zatkli, vypočúvali a psychicky týrali, bolo pre nich veľmi dôležité práve ospravedlnenie. Osobné, oficiálne ospravedlnenie konkrétnemu človeku, alebo skupine, firme, štátu, spoločnosti.
Japonci sú čestný, úctivý a pravdovravný národ. Policajt ťa neoklame, fyzicky nenapadne, neokradne. Keď ti japonský vyšetrovateľ povie, že tvoj spolupáchateľ práve sedí na detektore lži a postupne priznáva akciu za akciou (čo iné mu aj zostávalo), tak je to pravda. Všade inde je možné to pokladať za veľkú sradu. V Japonsku nie. Legendárnym sa stalo ‘SORÍÍÍ’, veľmi vtipný štýl akým niektoré japonky vedeli vysloviť toto anglické slovíčko:D Takže to veľké SORRY, ktoré sme v zmieňovanej krajine napísali a povedali snáď sto krát, naberá na Slovensku skôr nádych irónie. A práve tak to má pôsobiť.

Basically we could save it. The whole story has its roots some 8 years back. During that time we were collecting first hits in Asia and turned around the whole japan. We encountered completely different mentality and problem solving approach as we were used to from other nations. After the Japs imprisoned us, interrogated us and tortured us psychically, it became very important for them to apologize. Personal, official apology to the specific person or crew, company, country or society.
Japanese have honest, truthful and respectful nation. Police Officers will not lie to you, harass you, physically attack or harm you or even steal from you. If Japanese interrogator tells you that your accomplice is sitting on the lie detector test right now and is pleading guilty to all the actions one by one (like he had another choice), than you can bet its true. Everywhere else you can consider it a prank or bad joke. Not in Japan. ‘SORÍÍÍ’ become legendary, very funny way how some Japanese girls were able to pronounce this English word. So the big SORRY, which we mentioned and said almost hundred times in mentioned country, gets an ironic twist in our home Country Slovakia. An that’s about right how it is supposed to be.

Budú teda aj fotky z Japonska?
Will there be any pictures from Japan?

Bude tam menšia stena venovaná spomienke na túto krajinu, áno. A dáme von nový Japan SMGO_SORRY merch ako spomienku a zároveň ospravedlnenie Japonsku.)
Budú nové ‘SMGO – SORRY WE CAN’T STOP’ veci z tzv. Apologize Collection. Baseballové bundy chalanské, babské, mikiny, triká, šále, bude toho vela a všetko v premiére práve tu
.

Yes, there will be a small wall dedicated to the commemoration of the trip to this country. We will bring out new Japan SMGO_SORRY merch as a recollection and an apology to Japan. There will be new SMGO – SORRY WE CAN’T STOP” stuff from so called APOLOGIZE collection. Baseball jackets for boys and girls, hoodies, shirts, scarfs there is going to be a lot of it and all brand new right here on this premiere.

Čo všetko sa bude dať kúpiť a čo nie?
So what will we be able to cop and what not?

Tvoja mamka áno..ale nie, sorry.)
Na predaj bude snáď všetko..alebo všetko s čím sa chalani budú mať chuť rozlúčiť. Dobrá príležitosť nakúpiť a obdariť tak seba, alebo svojho nakazeného (graff addicted) kamaráta/kamarátku.

Your mother surely… no just kiddin’ sorry.
For sale will be almost everything, or at least all with what the boys will be able to part. Good opportunity to buy and favor yourself or your infected (graff addicted) friend or BFF.

Na čo ešte sa môžme tešiť?
What else we can look forward to?

No v prvom rade na tvoju mamku…ale nie, už fakt sorry!
Bude tam premiéra asi 20 minútového úplne novučičkého vylakovaného gaffiti videa od Rascals a ich syntholom napustených kamarádov. Bude na čo pozerať, budú rekvizity, inštalácie, ktorých jednotlivé časti budú rozoberateľné a predajné (jak tvoja mamka)..uuu, sorííí už naozaj!!
Zapojiť chceme všetkých návštevníkov. Pripravte sa na to, že budete písať. O tom primárne graffti je. O písaní…takže hneď na vstupe sa budete podpisovať..dojdite, uvidíte, bude sranda.

First of all you mother I guess… no just kidding again, truly sorry.
There is going to be premiere of 20min newly polished fresh graffiti video from Rascals and their Synthol soaked freak friends. There is going to be plenty of stuff to examine, some requisites, installations, which separate parts are going to be detachable and acquirable (like your mother is). … uuuuh sorííí for real this time!!! We want to involve all the visitors. Be prepare that you are going to write. That’s what graffiti is primarily about. About writing … so right at the entrance you are going to sign in. Come in, you’ll see, it’s gonna be fun.

Kto vyriešil plagát?
Who is responsible for the poster?

Fotka je od Ekina TRG, TV, teda jedného z najprimitívnejších a nabláznivejších writers čo poznám. Zároveň je to človek, ktorý okrem metrosystémov zbiera aj pobyty vo väzení v rôznych krajinách. Je to veľký vladár. Fotka je z tunelov v Kanade. Graficky plagát do tejto podoby dotvoril Skunkid, za čo mu veľmi ďakujem!

The Photo is from Ekin, TRG, TV basically one of the most primitive and craziest writers I know. Simultaneously it is a person who besides collecting the metro systems also collects the stays in various jails in various countries. He is a big ruler. Picture is from the tunnels in Canada. Poster was finished by our boy Skunkid to whom we are very thankful for it.

Čo párty? Bude?
What’s up with Party? Is there gonna be one?

U tvoje starej matky v spálni. Ale niéé, tak som to nemyslel, fakt už sorry, naposledy to bolo!
V priestoroch výstavy bude bar. Bude Jägermeister a ich štandardne dotagované krásne hostesky a bude pivo od Excelentu. Takže nakasať sa dá aj tam, ale ten priestor nebude prispôsobený na párty. Idete na výstavu, takže trochu kultúry dobre? Každopádne oficiálna afterka bude v sobotu večer v KC Dunaj – Okamžité krepčenie s Dj Wich, Metys a Rowa. Takže tam sa to celé strhne. Týmto vás poprosím, aby ste nedemolovali priestory klubu ani priestory výstavy a to akýmkoľvek spôsobom. Oni za nič nemôžu, sú nevinní!

Yeah at your old ma’s bedroom. Naaah, I didn’t mean that, really sorry for the last time this time!
There is going to be a bar in the exhibition area. There is going to be Jägermeister with their standardly tagged girls and there is going to be Beer from Excellent. So you can get wasted even there, but the premises won’t be adjusted for party. You are going to an exhibition, so with little finesse please. Anyway official after party will be Saturday night in KC Dunaj – Okamžité kprepčenie with Dj WIch, Metys and Rowa. So there it is going down. I would kindly ask you to not to tear down and demolish the premises of the club and of the exhibition, with any kind of stuff. They are innocent.

Kedy to balíte?
When do you pack your shit?

Výstava potrvá úplne neštandartne IBA 2 dni, tak to neprejeb.
14. a 15.11. 2015, teda sobota a nedeľa v roku 2015.
Laurinská ulica 14.
Je to budova, kde je dole Urban House kaviareň. Vchod na pravo od kaviarne, musel by si byť uplný psychický invalid aby si netrafil. Kľudne si to nechajte na nedelu nech neni v sobotu nátresk..nič vám neujde. Predané/vydražené veci budú do nedele 21:00 visieť na svojich miestach.

Tešíme sa na vás jak na wholetrain v trafficu!! Vstupné len symbolické aby sa tam bezdomovci nezgrupovali.
Sledujte SMGO sociálne siete, budeme vás priebežne o všetkom informovať.

The exhibition will be abnormally ONLY 2 days, so don’t fuck it over.
14. and 15.11.2015, Saturday and Sunday.
Laurinská ulica 14
. It is a building where the URBAN HOUSE cafeteria is located. Entrance is on the right side of the cafeteria, you would have to be mental to miss it. You could easily visit on Sunday so there won’t be rush hour on Saturday, you won’t miss nothing. Sold/Auctioned pieces stay in till Sunday 21:00 on their original posts.

We are looking forward to meet you like a whole train in traffic! There is going to be symbolic entrance fee, so the homeless would not group there.
Keep following SMGO social networks, we will keep you informed about everything.

https://www.facebook.com/SMGO.Official/

https://instagram.com/smgomovie/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *